Stylish fås i sort “træ” og hvid.

Pris Stylish 25 hvid pris 20.412,-

Pris Stylish 35 hvid pris 22.462,-

Incl moms og standard opsætning


Stylish 25 R32 A+++Stylish 35 R32 A+++
Kølekapasitet kWNom.2,5 Max 5,1Nom.3,5 Max 5,6
Varmekapasitet kW Nom.2,8 Max 4,7 Nom.4,0 Max 5,12
Scop5,155,15
P design kW2,452,5
Lydtryk opvarmning 25 / 19 dB25 / 19 dB
Stylish-R32_FTXA_RXA